گزارش پیشرفت پروژه پدافند برج ۴۰ طبقه (شهریور ماه ۱۴۰۰)

– نصب ستون های پارت چهارم برج ۴۰ طبقه
– اجرای دیوار حائل بتنی برج ۴۰ طبقه
– اجرای soil cement پشت دیوار حائل برج ۴۰ طبقه
– تکمیل کاری نصب تیرهای پارت سوم برج ۴۰ طبقه