گزارش پیشرفت پروژه ارتش برج ۴۰ طبقه (فروردین ۱۴۰۰)

– گروت ریزی زیر صفحه ستون های برج ۴۰ طبقه
– ادامه نصب تیرهای اصلی پارت دوم برج ۴۰ طبقه
– آغاز نصب ستون های پارت سوم برج ۴۰ طبقه
– ادامه اجرای دیوار حائل بتنی برج ۴۰ طبقه
– ورود ستون های پارت چهارم برج ۴۰ طبقه به کارگاه