گزارش پیشرفت پروژه ارتش برج ۳۲ طبقه (شهریور ۱۴۰۰)

– اجرای شاسی کشی سقف های پارت سوم برج ۳۲ طبقه
– تکمیل کاری نصب تیرهای پارت چهارم برج ۳۲ طبقه