گزارش پیشرفت برج ۴۰ طبقه (آذر ۹۹)

  • ادامه عملیات اجرای دیوار حائل بتنی به میزان ۴۰۰ متر مربع
  • نصب ۳۵ ستون از ستون های پارت دوم
  • عملیات تکمیل کاری اسکلت پارت اول