گزارش پیشرفت برج ۳۲ طبقه (آذر ۹۹)

  • نصب ۸ عدد ستون پارت چهارم
  • تکمیل کاری پارت سوم