پیشرفت پروژه پدافند ۳۲ طبقه شهریور۹۹

  1. آغاز نصب تیرهای پارت سوم برج ۳۲ طبقه
  2. ورود قطعات تاور کرین چهارم پروژه