مصاحبه با مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پروژه پدافند ارتش

مصاحبه با مدیر پروژه جناب آقای مهندس پاکزاد و سرپرست کارگاه جناب آقای مهندس نمازی در خصوص پیشرفت های اخیر و مسائل فنی پیشرفت پروژه انجام گردید که تقدیم نگاه شما عزیزان می‌گردد.