بازدید هیئت مدیره تعاونی پدافند از پروژه پدافند ارتش

امیر حیدری رییس محترم هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی پدافند در راستای بررسی پیشرفت پروژه پدافند بازدیدی به عمل آوردند.