آغاز نصب ستون های پارت دوم برج ۴۰ طبقه (مهر ۹۹)

  •  آغاز نصب ستون های پارت دوم برج ۴۰ طبقه به همراه کلاف تیرهای مربوطه
  • مونتاژ قالب جهت قالب گذاری دیوار حائل برج ۴۰ طبقه